Separation

Vattenseparation är en viktig process som innebär att man avlägsnar suspenderade partiklar, föroreningar och grumlighet så att vattnet blir renare och säkrare för olika ändamål. Denna process används normalt i anläggningar för behandling av dricksvatten, avloppsreningsverk och industriella processer.

Vi erbjuder ett urval avancerad teknik för separation med hög flödeshastighet genom mikrosandbaserade flockar. Denna innovativa metod integrerar koagulerings-, flocknings- och lamellavskiljningsfaserna i en enda utrymmesbesparande enhet. Vårt system kan snabbt sättas på och stängas av och klarar stora variationer i flöde och belastning. Detta leder till ökad sedimenteringshastighet.

Upptäck fördelarna med mobil separation för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för separation

Typiska användningsområden

Avlägsnar effektivt suspenderade partiklar, grumlighet, sjukdomsalstrande organismer och främmande ämnen från vattnet. Detta ger förbättrad vattenkvalitet som uppfyller eller överträffar de rättsliga kraven för säkert dricksvatten.

Tillhandahåller effektiva lösningar som förbättrar kvaliteten på renat avloppsvatten innan det släpps ut i naturen eller återanvänds.

Avskiljer fasta partiklar, minskar kvarvarande mikroorganismer och avlägsnar små partiklar och fosfor för att göra spillvattnet renare.

Avlägsnar upplösta och suspenderade organiska ämnen, näringsämnen och främmande ämnen som man måste ta hand om före slutlig bortskaffning eller återanvändning.

Tillhandahåller tillfällig eller kompletterande reningskapacitet, provningskapacitet och processoptimering för att öka avloppsreningens effektivitet och tillförlitlighet.

Avlägsnar suspenderade ämnen, kolloider, grumlighet, organiska ämnen och andra främmande ämnen för att skydda membranen för omvänd osmos, förbättra den omvända osmosens effektivitet och säkra en hög vattenkvalitet.

Avlägsnar främmande ämnen för att förbättra vattenkvaliteten, följa bestämmelser samt minimera miljöpåverkan och skydda folkhälsan.

Framgångshistoria

Kunden är ett jordbruksbaserat livsmedelsföretag specialiserat på bearbetning och distribution av ätliga oljor, fetter, margarin och halvfabrikat för livsmedelsproduktion, särskilt inom konfektsektorn.

Vår lösning omfattade koagulering, flockning och sedimentering före behandling i en avsaltningsanläggning, i en nödsituation på grund av en konkurrents felaktiga installation.

Vi tillhandahöll en separationsenhet med ett flöde på 100 m³/h och säkrade snabb installation och effektiv MES-behandling ned till < 2ppm, vilket gav omedelbara driftfördelar.

Fler fallstudier >