Omvänd osmos
MORO-serien

Omvänd osmos är en vattenreningsprocess där ett halvgenomträngligt membran används för att eliminera föroreningar, däribland joner, molekyler och större partiklar, vilket ger rent dricksvatten och industriellt bruksvatten för olika användningsområden.

Mobile Water Solutions erbjuder en rad olika typer av utrustning för mobil rening av brackvatten med hjälp av högeffektiv teknik för omvänd osmos. Dessa enheter avlägsnar effektivt upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vattnet genom ett halvgenomträngligt membran.

Vår tillförlitliga och flexibla utrustning på trailer eller i container gör den enkel att transportera och ta i bruk. Kemikaliedoseringssystem för processförbättring (motverka pannsten, avlägsna klor, optimera koldioxidhalten) samt isolerad trailer/container med belysning, uppvärmning, ventilation, minst 2 bars matartryck, förfiltrering, slangar och tillbehör.

Upptäck fördelarna med mobil omvänd osmos för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för omvänd osmos

Typiska användningsområden

Säkrar kontinuerlig försörjning av behandlat vatten i alla nödfall, t.ex. regulatorfel och defekt utrustning.

Vattenförsörjning av hög kvalitet för att effektivt spola bort och/eller lösa upp föroreningar och underlätta avlägsnandet av dem från pannans inre ytor och rör.

Stöd för att se till att produktionen kan fortsätta vid brist på materiel, t.ex. syror och alkalier för avsaltningsanläggningar eller membran för omvänd osmos.

Producerar extra behandlat vatten när den fasta anläggningen inte räcker till under perioder med störst förbrukning på grund av produktionstoppar eller externa faktorer som väder- eller matarvattenförändringar.

Försörjning av behandlat vatten som tillgodoser dina behov, särskilt vid oförutsedda variationer i råvattenförsörjningen på grund av säsongsförändringar på sommaren eller höjda nivåer av suspenderade ämnen under perioder av kraftigt regn.

Avlägsnar många olika föroreningar, främmande ämnen och upplösta ämnen från behandlat avloppsvatten så att vattnet är av den kvalitet som krävs för säker och miljövänlig återanvändning.

Framgångshistoria

Kunden, ett ledande spanskt multinationellt företag inom energisektorn och den petrokemiska sektorn, har en kemikaliedivision som producerar viktiga ingredienser till vardagsartiklar som tvål och livsmedelsförpackningar.

När kundens anläggning krävde underhåll och byte av membranen för omvänd osmos beslutade de att i stället för membran av cellulosaacetat använda nya TFC-membran av aromatisk polyamid. Denna omställning var förenad med risker för produktionsprocesserna.

För att hantera denna utmaning använde MWS en MORO 4X25T-enhet med ett flöde av behandlat vatten på upp till 100 m3/hr och en konduktivitet på under 20 µS/cm.

Genom vår lösning kunde kunden garantera vattnets kvalitet och kvantitet under hela membranutbytesprocessen och undvika avbrott i produktionen.

Fler fallstudier >