Flockning / flotation IPF-
och IPC-serien

Flockning och flotation är avloppsreningsmetoder. Flockning innebär att man försiktigt blandar avloppsvatten med flockningsmedel för att skapa större partiklar (flockar) som underlättar sedimentering eller avlägsnande.  Dissolved Air Flotation (DAF) bygger på att luftbubblor fäster på flockarna och lyfter dem upp mot vattenytan, där de avlägsnas. Båda processerna är nödvändiga för avloppsvattenreningen: flockningen ökar partikelaggregeringen och flotationen använder bubblor för effektiv separation. Tillsammans leder de till effektivt avlägsnande av främmande ämnen innan vattnet släpps ut eller återanvänds.

Mobile Water Solutions erbjuder IPF-serien – en containeriserad eller rammonterad lösning i rostfritt stål för kommunal och industriell avloppsvattenrening. Varje enhet har de funktioner som krävs: matarvattenpump, kemikaliebehållare, avancerat DAF-system och slampump. Serien klarar varierande flödeshastigheter (2–135 m³/h) och TS-kapacitet (15–200 kg/h). Efterlevnaden säkras genom att klornivån är under 1 500 mg/l. Denna lösning erbjuder beprövad teknik, utrymmesbesparande containeriserad konstruktion, inga kapitalutgifter, avlägsnandeeffektivitet och onlineövervakning.

Upptäck fördelarna med mobil separation för din anläggning

Utforska vårt sortiment av mobila lösningar för flotation/koagulering

Typiska användningsområden

Våra lösningar är smidiga, effektiva och anpassningsbara till fluktuationer i avloppsvattnet och säkerställer miljöskydd, driftskontinuitet och regelefterlevnad. De utgör också ett praktiskt alternativ till permanenta infrastrukturinvesteringar.

Erbjuder anpassningsförmåga, snabb driftsättning och effektiva behandlingsmöjligheter för att hantera utmaningarna med att avlägsna suspenderade ämnen, olja och fetter samt koagulerade/flockade partiklar.

Förbättrar processer med aktivt slam genom att erbjuda anpassningsbarhet, skalbarhet, kundanpassning och snabb driftsättning. Det säkerställer kontinuerlig, effektiv och kompatibel biologisk behandling även under utmanande eller föränderliga förhållanden.

Säkerställa att reningskapaciteten motsvarar inflödet av avloppsvatten och upprätthålla en effektiv rening under rusningstid. Tillgångarna kan justeras baserat på volym och belastningskrav.

Hantera plötsliga eller säsongsbetonade förändringar i industriella processer för att förhindra överbelastning av befintlig infrastruktur. Tillgångarna kan justeras baserat på volym och belastningskrav.

Framgångshistoria

En av Europas ledande sockerproducenter hade effektivitetsproblem i sin anaerobiska behandling på grund av hög torrsubstanshalt. Under sex månader tillhandahöll vi en skräddarsydd lösning med vår containeriserade förbehandlingsenhet IPF90.

Detta kompletta system omfattar pumpar, kemikaliedosering och reglage inom en och samma container. Dess avancerade automatisering säkrar anpassningsbarhet för varierande vattenspecifikationer. Med sin höga flödeshastighet på upp till 90 m³/h och TS-kapacitet på 175 kg/h optimerar den containeriserade enheten utrymmesutnyttjandet. Fjärrövervakning garanterar sömlös tillsyn, vilket ökar den anaerobiska behandlingens effektivitet.

Kunderna får också tillgång till processexperter och personanpassat driftstöd, vilket garanterar gott resultat.

Fler fallstudier >