Avgasning
REMOX- och MODA-serien

För att en anläggning ska fungera friktionsfritt och hålla länge är det mycket viktigt att skydda väsentliga systemkomponenter. Membranavgasare har den fördelen att de minskar matarvattnets syremättnadsgrad till mindre än 10 ppb utan behov av kemikalier. Vårt containerinstallerade membransystem är en flexibel, snabb och effektiv lösning för avlägsnande av både syre och koldioxid från processvatten.

Välj bland våra mobila REMOX- och MODA-lösningar för att få precis det du behöver. Dessa enheter kan vara antingen containeriserade eller rammonterade.

Upptäck fördelarna med mobil avgasning för din anläggning

Utforska våra mobila lösningar för avgasning

Typiska användningsområden

Kringgår din installerade utrustning för produktion med låg syrehalt vid driftfel.

Genom att avlägsna syre och koldioxid från vattnet minskas i hög grad risken för korrosion på viktiga delar.

Avlägsnar upplösta gaser från vattnet, vilket gör att DI- och CEDI-processerna fungerar optimalt och producerar vatten av ännu högre kvalitet.

Hjälper företag att uppfylla standarder, såsom DNV KEMA och VGB-R450L, genom lämplig vattenkemi.

Tillhandahåller full eller partiell ersättning för olika processer, vilket tillgodoser tillfälliga behov samtidigt som underhåll eller uppgraderingar möjliggörs utan att påverka produktionen.

Framgångshistoria

Underhåll av den fasta anläggningens luftavskiljare gjorde att kunden inte kunde avlägsna syre från avsaltat vatten.

Mobile Water Solutions satte in ett containeriserat REMOX 50C-system med ett flöde av deoxiderat vatten på 50 m³/h, vilket genomgående överträffade kundens stränga kvalitetskrav. Ett internt återvinningssystem i matarvattentanken klarade varierande produktionsbehov och säkrade kontinuerlig drift även under perioder med störst förbrukning. Syrenivån höll sig faktiskt genomgående på < 10 ppb under hela produktionen.

Vår sömlösa tjänst underlättade en smidig användning under ett treveckors sommarkontrakt. Kunden fick ett fullvärdigt system som överträffade kvalitetskraven och erbjöd flexibel kapacitet. Detta möjliggjorde kontinuerlig produktion med nödvändig vattenkvalitet.

Läs mer på >