Mobila lösningar för rening av processvatten och
avloppsvatten inom den petrokemiska sektorn

Tillfälliga mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är en optimal lösning för olika processled i petrokemiska anläggningar. De minskar de fasta kostnaderna och säkrar kontinuerlig försörjning dygnet runt, året om.

I takt med att allt fler verksamhetsutövare inom industrin prioriterar förbättrad vattenförvaltning blir optimerade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Avgörande vattendynamik inom petrokemisk verksamhet

Inom den petrokemiska sektorn är vattenflödeshastigheterna och det behandlade vattnets kvalitet avgörande för en effektiv produktion med bibehållet miljöansvar. Vatten är en kritisk resurs i hela den petrokemiska anläggningen och används för kylning, ånggenerering, rengöring och tvättning.

Varierande flödeshastigheter och kvalitetskrav

Flödeshastigheterna varierar i hög grad, från hundratals till tusentals kubikmeter per timme (m³/h), och kraven på vattnets kvalitet skiljer sig åt beroende på användningsområdet. Noggrann renhet är väsentlig för vatten som används i kemiska reaktioner och värmeutbyte för att förhindra oönskad växelverkan och bibehålla reaktionens effektivitet. Detta framhäver vattnets betydelse för att förhindra problem som påväxt, beläggningar och korrosion och säkra optimal effektivitet i värmeöverföringen. En effektiv avloppsvattenrening leder också till effektiv resursförvaltning och efterlevnad av miljölagstiftningen.

Fördelarna med Mobile Water Solutions

Ersättning eller komplettering av fasta system för rening av processvatten eller avloppsvatten med tillfälliga mobila lösningar ger påtagliga fördelar inom den petrokemiska sektorn. Utöver effektiv och hållbar vattenförvaltning, minskade fasta kostnader och miljöansvar ger dessa lösningar den driftmässiga flexibilitet som krävs. Snabb anpassning till föränderliga produktionsbehov och förmågan att reagera på nödsituationer säkrar kontinuerlig vattenrening. Denna flexibilitet, kombinerad med ekonomisk effektivitet och miljömedvetenhet, understryker värdet av mobila vattenlösningar som en förutsättning för framgång i den dynamiska petrokemiska sektorn.

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Petrokemiska användningsområden

Mobil rening av process- och matarvatten

Inom petrokemiska processer som kylning, ånggenerering och kemiska reaktioner är effektiva vattenreningsmetoder avgörande. Dessa metoder, såsom omvänd osmos, jonbyte, filtrering, separation och avsaltning säkrar vattnets kvalitet, skydd av utrustningen och miljömässig efterlevnad. Detta gör att den petrokemiska sektorn kan uppfylla kraven, minimera inverkan och vara fortsatt effektiv.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Processvatten
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden
 • Kylvattenrening

Läs mer på >

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning

Avloppsrening är avgörande för hanteringen och behandlingen av spillvatten. Olika processer som primär, sekundär (biologisk) och tertiär behandling används. Teknik som flotation, omvänd osmos, membranfiltrering och slamavvattning används också. Dessa processer och typer av teknik säkrar lämplig spillvattenhantering, minimerar miljöpåverkan och uppfyller regelkraven.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av avloppsvatten
 • Återanvändning av vatten
 • Säsongsvariationer
 • Uppförandefas
 • Regelefterlevnad

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: