Mobila lösningar för rening av processvatten och
avloppsvatten inom olje- och gasindustrins nedströmssektor

Tillfälliga mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är en optimal lösning för olika processled inom industriella olje- och gasanläggningar. De utgör en tillförlitlig och säker källa till behandlat vatten dygnet runt, året om.

I takt med att allt fler verksamhetsutövare inom industrin strävar efter förbättrad vattenförvaltning blir optimerade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Olika vattenbehov inom olje- och gassektorn

Vattenflödeshastigheterna och den nödvändiga kvaliteten inom olje- och gassektorn varierar beroende på verksamhet, såsom prospektering och borrning, hydraulisk spräckning, ökad oljeåtervinning (EOR) samt raffinering och bearbetning. Vattenförbrukningen varierar i hög grad beroende processens komplexitet och omfattning. Flödeshastigheterna sträcker sig från hundratals till tusentals kubikmeter per timme (m³/h) och brunn, vilket visar vilket stort vattenbehov det finns i sektorn.

Vattenkvalitet är en prioritering

Även om vattenförbrukningen varierar är vattenkvaliteten alltid av största vikt. Vattenbehovet varierar beroende på verksamheten. Utöver utvinningen har raffinerings- och bearbetningsfaserna sina egna vattenbehov. Inom raffineringen är exempelvis vatten avgörande för kylning, ånggenerering och olika kemiska reaktioner. En effektiv avloppsvattenrening leder också till optimal resursförvaltning och säkrar efterlevnaden av miljölagstiftningen.

Fördelarna med Mobile Water Solutions

Ersättning eller komplettering av fast vattenrening med mobila lösningar leder till effektiv och hållbar vattenförvaltning inom olje- och gassektorn. Det reducerar de fasta kostnaderna, ryms inom din driftsbudget (Opex) och undanröjer kraven på kapitalutgifter (Capex). Dessutom är mobila system flexibla, eftersom de snabbt kan sättas in på olika platser i takt med att de operativa behoven förändras – vilket är centralt inom den dynamiska olje- och gassektorn.

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Användning inom olje- och gassektorn

Mobil rening av process- och matarvatten

Inom olje- och gassektorn används vattenrening för olika processer, bland annat borrning, produktion, raffinering med mera. Teknik såsom omvänd osmos, filtrering, avsaltning, separation, aktivkolrening, avlägsnande av upplöst gas och pH-justering är central för att säkra vattenkvaliteten, minimera miljöpåverkan och optimera verksamhetens effektivitet.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Processvatten
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden

Läs mer >

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning

Inom olje- och gassektorn genomgår avloppsvatten från processer olika behandlingssteg. Det används primära, sekundära (biologiska) och tertiära behandlingar. Teknik som DAF, skivfiltrering, omvänd osmos, membranfiltrering med mera används också. Dessa processer och typer av teknik gör att de rättsliga kraven uppfylls och minskar miljöpåverkan.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av avloppsvatten
 • Behandling av producerat vatten
 • Återvinning av fett och oljor
 • Regelefterlevnad

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: