Mobila lösningar för rening av processvatten och avloppsvatten inom bilindustrin

Tillfälliga mobila tjänster för rening av processvatten och avloppsvatten är en perfekt lösning för olika led i bilfabriker, vilket leder till stora minskningar av de fasta kostnaderna och säkrar kontinuerlig försörjning dygnet runt, året om.

I takt med att allt fler verksamhetsutövare inom industrin fokuserar på förbättrad vattenförvaltning blir optimerade behandlingsprocesser avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Vattnets centrala betydelse inom bilindustrin

I bilindustrin är vattenförbrukning, vattentillgång och vattenkvalitet centrala faktorer. Dessa faktorer har ett stort inflytande på viktiga processer såsom tillverkning, kylning, rengöring och validering, och framhäver industrins engagemang för driftseffektivitet och produktkvalitet.

Exakta flödeshastigheter

Exakta flödeshastigheter, från tiotals till hundratals kubikmeter per timme (m³/h), är avgörande för det löpande bandets precision. Dessa hastigheter är vägledande för processerna från tillverkning av delar till beläggningar och ger prov på industrins resursoptimering. Dessutom är det behandlade vattnets kvalitet av största vikt i bilindustrin, eftersom det skyddar komponenterna mot korrosion, beläggningar och mikroorganismer och säkrar optimal värmeavledning i kylsystem.

Slutligen möjliggör en effektiv avloppsvattenrening effektiv resursförvaltning och efterlevnad av miljönormer, vilket ytterligare stärker verksamhetsoptimeringen och de hållbara produktionsmetoderna inom bilindustrin.

Fördelarna med Mobile Treatment Solutions

Genom att integrera mobila vattenreningslösningar i bilindustrins vattenförvaltning utnyttjas inte bara resurserna på ett effektivt och hållbart sätt. Fördelarna omfattar dessutom flexibel installation, snabb anpassning till växlande behov, optimerad resursfördelning, förbättrad produktkvalitet, ekonomisk effektivitet, regelefterlevnad, miljöansvar, driftskontinuitet och beredskap för den framtida utvecklingen. Dessa anpassningsbara lösningar ingår i en heltäckande strategi som är i linje med industrins verksamhets- och miljömål och säkrar sömlös produktion samtidigt som de fasta kostnaderna och miljöpåverkan minimeras.

Säkra produktionskontinuiteten. När som helst, var som helst.

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Användning inom bilindustrin

Mobil rening av process- och matarvatten

I bilindustrin behövs det vatten för olika tillverkningsprocesser, och vattnet måste behandlas för att säkra produktkvaliteten, effektiviteten och den miljömässiga efterlevnaden. Teknik som omvänd osmos, jonbyte, filtrering och avjonisering tillgodoser sektorsspecifika behov och garanterar att det vatten som används i tillverkningen uppfyller kvalitetskraven, förhindrar korrosion, ökar effektiviteten och är i linje med hållbarheten.

 • Panntillsatsvatten för ånggenerering
 • Slutbehandling av kondensat
 • Efter- eller förbehandling för den befintliga anläggningen
 • Extra behandlat vatten för idriftsättning eller projekt
 • Tillfällig tjänst vid renovering eller underhåll
 • Fel i reningsverk
 • Svåra väderförhållanden
 • Kylvattenrening
 • Processvatten

Läs mer >

Mobila lösningar för avloppsvatten och återanvändning

Avloppsvattenrening tar hand om biltillverkningens spillvatten. Processer som primär, sekundär (biologisk) och tertiär behandling samt teknik som DAF, membranfiltrering, slambehandling, återvinning och återanvändning tar itu med sektorsspecifika utmaningar. Dessa behandlingar ser till att utsläppen inte bryter mot lagstiftningen, minimerar miljöpåverkan och främjar hållbar tillverkning.

 • Akuta insatser
 • Urdrifttagningar och hindertid
 • Förbehandling av avloppsvatten
 • Återanvändning av vatten
 • Säsongsvariationer
 • Sköljvatten i olika processer
 • Målning och ytbeläggning
 • Provningsanläggningar
 • Regelefterlevnad

Läs mer >

Upptäck de bästa lösningarna för dina ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De litar på oss

Ta reda på hur ledande aktörer drar nytta av mobila lösningar för (avlopps)vattenrening i sina produktionsanläggningar: