Tankfyllning under idrifttagningen av en ny fjärrvärmeanläggning.

Ett kommunalt energibolag i Tyskland levererar el, gas, vatten och värme till sin region. En österrikisk ingenjörsfirma fick i uppdrag att planera, bygga och fylla en fjärrvärmelagringsanläggning åt energibolaget. Mobile Water Solutions anlitades därefter för att hantera den första tankfyllningen på uppdrag av ingenjörsföretaget.

Säkerställ felfri driftsättning av anläggningen med Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
Flexibelt kontrakt på 6 veckor
Uppfylla projektets deadline
Projektet slutfördes inom kundens budget

Utmaningen

För energibolaget var en 40 000 m³ stor vattenlagringstank en viktig komponent i deras framtida fjärrvärmeplan. I samordning med en fungerande panna skulle överskottsel från nätet användas för att värma vatten och lagra det tillfälligt i värmelagret. Vattnet värms upp till 115 grader Celsius och lagras i tanken för fördröjd frisättning. Detta varmvatten, som lagras i värmelagret, säkerställer försörjningen för över 70 000 fjärrvärmekunder i området i upp till åtta timmar, även vid hög belastning. Ingenjörsbolaget ställdes dock inför utmaningen att fylla värmelagret helt inom den nödvändiga tidsramen på sex veckor.

Lösningen

För att lösa denna utmaning placerades en mobil vattenreningsenhet på plats under cirka sex veckor, vilket gav den nödvändiga kapaciteten för att fylla den nya tanken. Lösningen omfattade:

  • MORO 4x 25T (i dubbelpass): Omvänd osmos på en mobil trailer, minskar salthalten i stadens vatten med över 97%.
  • REMOX 50 C: Mobil avgasning för att reducera olöst syre i permeatet till mindre än 20 ppb O2.
  • MOPS 170i: Tryckökning för att pumpa det behandlade vattnet till fjärrvärmelagret på en höjd av över 60 meter.

Fördelar

Den kontinuerliga driften av Mobile Water Solutions vattenreningsenhet uppfyllde framgångsrikt projektets krav på processkapacitet, kvalitet, punktlighet och kostnad. Detta säkerställde att kundens mål uppnåddes på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt