Stöd till det största nordiska bioraffinaderiet i Sverige med förbättrad avloppsvattenrening

Vår kund driver det största bioraffinaderiet i Norden, beläget i Sverige.

Förbättra din strategi för hantering av avloppsvatten med Mobile Water Solutions

NSI Mobile Water Solutions | Mobile Water Technologies brochure
Överensstämmelse med miljöbestämmelser
Heltäckande
från början till slut
lösning
Minskning av fluktuerande avloppsvatten

Utmaningen

Kunden kontaktade Mobile Water Solutions för att tillgodose behovet av förbättrad avloppsvattenrening och efterlevnad av strängare villkor för miljötillstånd. Som bioraffinaderiföretag var de tvungna att förbättra avloppsreningen för att uppfylla de senaste miljöbestämmelserna från den lokala länsstyrelsen (CAB). Kunden stod också inför utmaningar relaterade till instabilitet i avloppsvattnet på grund av byggandet av ett nytt anaerobt reningsverk och expansionen av deras produktion.

Lösningen

Det mobila klarifieringssystemet avlägsnade effektivt tungmetaller från avloppsvattnet och säkerställde att kundens anläggning uppfyller de nya miljöbestämmelserna, även vid fluktuationer i avloppsvattnets kvalitet.

Fördelar

Mobile Water Solutions levererade en heltäckande helhetslösning som omfattade pumpar, pumpstationer, rörledningar, material, ett mobilt klarifieringssystem och ett slamavvattningssystem. Denna integrerade lösning utformades för att mildra effekterna av variationer i avloppsvattnets kvalitet och uppnå den önskade minskningen av tungmetaller som Pb, Cd, Cr och Ni i avloppsvattnet.

Planned Service | NSI Mobile Water Solutions | Treated Water Technologies and Solutions | Guarantee process water supply | Available for emergency calls 24/7 | Keep your production flowing | Find our Locations in Europe | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today
NSI Mobile Water Solutions | Scalable water technologies | Industrial Water Treatment Systems | Water Treatment Solutions | Your trusted water provider | Ideal during Maintenance | Keep your production flowing | Easy integration to your plant | Talk to an expert today | Contact Us Today

Kontakta ditt lokala team för att diskutera ditt projekt